Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

46-100 Namysłów
ul. Parkowa 3
tel./fax: 77 410 07 70

E-mail: integracja@pinamyslow.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 28 września 2023

Jesteś tutaj: Start / Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.

 

Dyrektor przedszkola:
 1. organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców;
 5. ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
 7. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego);
 10. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 11. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu w szczególności:
  a) określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, podczas spacerów i wycieczek;
  b) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola i sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu;
  c) organizuje badania profilaktyczne pracowników przedszkola, szkolenia w zakresie HP i  p.poż. oraz inne, a także zapewnia odzież i sprzęt Ochrony osobistej;
  d) dba o racjonalne żywienie dzieci.
 12. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami;
 13. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 14. podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności;
 15. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Rada Pedagogiczna:
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia;
 2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
 3. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 4. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
 5. przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
 6. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;
 7. zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb;
 8. zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej;
 9. do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  a) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian;
  b) zatwierdzanie planów pracy placówki;
  c) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostce;
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
  e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola;
  f) ustalenie regulaminu Rady Pedagogicznej i jego zmian.

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień;
 2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;
 3. programy wychowania przedszkolnego;
 4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola;
 5. powierzenie stanowiska wicedyrektora;
 6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
 7. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

Rada Rodziców:
 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem przedszkola o charakterze opiniodawczym i doradczym.
 2. Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola, który stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej grupy przedszkolnej. na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej grupie przedszkolnej wybierają członków rady grupy.
 4. Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych zwykłą większością głosów. przedstawicielem grupy do rady rodziców zostaje kandydat z największa liczbą głosów.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 8. Zasady wydawania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

 

Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
 1. Zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 2. Umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola.
 3. Zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji Praw Dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.

Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

 

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-01-05 17:03przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-01-05 17:03przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Odwiedziny:271

 • Brak wpisów.