Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

46-100 Namysłów
ul. Parkowa 3
tel./fax: 77 410 07 70

E-mail: integracja@pinamyslow.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 28 września 2023

Jesteś tutaj: Start / Deklaracji dostępności

Deklaracji dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W  NAMYSŁOWIE 

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pinamyslow.szkolnastrona.pl. 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-22

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niegodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwis, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) opublikowane zostały w oparciu  o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

 Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności; 

Wyłączenia:

 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • wyróżnienie odnośników. 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, jak i myszki. 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W NAMYSŁOWIE 

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP

https://pinamyslow.szkolnastrona.pl/bip 

Data publikacji BIP: 2022-01-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-22 

Oświadczenie o dostępności

Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. 

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • XHTML 1.0 Transitional
 • WCAG 2.1 (Podwójne A)
 • oraz Section 508 

Kompatybilność

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki. 

Wygląd i nawigacja

 • W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.
 • Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej/aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z Przedszkolem Integracyjnym w Namysłowie,

e-mil: integracja@pinamyslow.szkolnastrona.pl,

tel. +48 77 4100 770. 

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. 

Żądanie powinno zawierać: 

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz
 • sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Adres:

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE

ul. Parkowa 3

46-100 Namysłów 

Główne wejście do siedziby Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie usytuowane jest od strony ul. Parkowa. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz podjazd z poręczami, który umożliwia swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Parkowa. Wewnętrzne klatki schodowe oraz schodołaz zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. 

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. 

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774100770. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Osobom niesłyszącym ora osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocą tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. 

Potrzebę skorzystania  z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE, ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 774100770. 

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. 

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych. 

W  związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

 

APLIKACJE MOBILNE 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja 4parents dostępna jest w sklepach:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softwarehub.for_parents&hl=pl

https://itunes.apple.com/pl/app/4parents/id1191079838?l=pl&mt=8

https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/4parents/9p5pbct8tn0g 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

 

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-01-05 17:41przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-01-05 17:41przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Odwiedziny:316

 • Brak wpisów.