Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

O placówce

 Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 6:30 do 16:30.

 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej  (nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Co to jest integracja?

Słowo „integracja” pochodzi od łacińskiego integratio czyli odnowienie, uzupełnienie. Integracja to tendencja do scalania, łączenia człowieka z drugim człowiekiem, z grupą. Integracja to sposób społeczeństwa na pokonanie leku przed innością, odmiennością czy nawet indywidualnością innych. Powodzenie integracji zależy przede wszystkim od pełnej akceptacji i zrozumienia drugiego człowieka, zaakceptowania jego inności, prawa do bycia sobą w całym swoim pięknie, ale i niedoskonałości. 
 

Co wyróżnia grupę integracyjną?

 • jest mniej liczna – do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • każda grupa wiekowa powierzana jest opiece dwóch nauczycielek oraz specjalistom – pedagoga, psychologa, logopedy i rehabilitanta ruchowego,
 • w każdej grupie zatrudniana jest pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki i obsłudze fizjologicznej dzieci zdrowych jaki niepełnosprawnych
 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na miarę swoich możliwości uczestniczą w zorganizowanych zajęciach grupowych. 

Jakie korzyści wynoszą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 • mają do pomocy nauczyciela wspomagającego, który wspiera ich w czasie zajęć, zna ich problemy zdrowotne i ograniczenia,
 • mogą przebywać w naturalnym środowisku przedszkolnym,
 • mają kontakt z rówieśnikami, 
 • nie są izolowane społecznie,
 • uczą się funkcjonować w grupie,
 • mogą odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa, logopedy i rehabilitanta ruchowego według ustalonego rozkładu zajęć. 

Jakie korzyści wynoszą dzieci zdrowe?

 • zdrowe, pełnosprawne dzieci aktywnie uczestniczą w trudnym procesie uczenia się samodzielności przez ich mniej sprawnych kolegów,
 • pomagają im w ubieraniu, jedzeniu, uczą się akceptacji, bo dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero później niepełnosprawnym,
 • rodzice dzieci zdrowych zauważają, że ich dziecko jest uważne, tolerancyjne, staje się sprawiedliwe. 

Trochę historii

Nasza placówka jako Przedszkole Nr 6 istnieje od 1975 roku. W 1991 roku powstał zamysł utworzenia placówki integracyjnej. Spowodowane to było dużą ilością dzieci niepełnosprawnych, które nie miały możliwości przebywania ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Dlatego też, tworzenie placówki o charakterze integracyjnym rozpoczęliśmy od utworzenia odpowiedniej bazy do działalności integracyjno-terapeutycznej. Aby obcowanie w jednej grupie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych sprzyjało wzajemnej akceptacji i tolerancji oraz w miarę możliwości wyrównywaniu braków nasz personel pedagogiczno-terapeutyczny podjął działania zmierzające do lepszego poznania zjawiska „integracji”. Trzeba było wykazać wiele energii, poświęcenia, determinacji i pomysłowości, aby nasze zamierzenia przyniosły efekty.

W związku ze sprzyjającą atmosferą środowiska lokalnego w 1992 roku przyjęliśmy do przedszkola troje dzieci niepełnosprawnych do różnych grup wiekowych. W 1993 roku przedszkole zaczęło istnieć jako kolejna placówka w kraju o charakterze integracyjnym. Od 1994 roku już trzy grupy wiekowe na pięć były grupami integracyjnymi. W następnym roku do grup dołączyła czwarta, a od roku 1996 wszystkie grupy (5 grup) stały się integracyjnymi. We wrześniu 2001 roku powstała szósta grupa integracyjna.

Wiemy, ze nasze przedszkole nie jest pierwszym, które wyciągnęło pomocną dłoń w stronę dzieci z deficytami rozwojowymi, ale mamy nadzieję, że nie ostatnim.