Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Misja i wizja

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:
 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • integruje dzieci zdrowe z niepełnosprawnymi,
 • uwrażliwia na potrzeby innych,
 • wspiera rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze,
 • przygotowuje do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęcane do aktywności ruchowej i poznawczej.
 • Przedszkole kształtuje tożsamość narodową i kulturową dziecka opartą na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.