Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA WARUNKI ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI MAJĄCEGO NA CELU:
 • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 • Rozp. MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ma celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
SKŁAD ZESPOŁU:

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
2) psycholog;
3) logopeda.
W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni specjaliści.

DO ZADAŃ ZESPOŁU NALEŻY:

Ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie.

Nawiązanie współpracy z:

 • przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 • podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 • ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;.

Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.

Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJE Z RODZINĄ DZIECKA POPRZEZ:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

CO POWINNI ZROBIĆ RODZICE:
 • Zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.
EFEKTY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:

Aby efekty pracy z dzieckiem były widoczne działaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju powinno być objęte całe środowisko rodzinne dziecka. Podstawowym celem tych działań jest przede wszystkim:

 • przekazywanie informacji o stanie dziecka, przyczynach zaburzeń rozwoju i różnych nieprawidłowościach oraz sposobach radzenia sobie z dzieckiem;
 • wskazanie sfery rozwoju, które rokują pozytywnie, w których dziecko funkcjonuje dobrze;
 • udzielanie rodzinom wskazówek co do metod i technik usprawniania rozwoju dziecka w warunkach domowych, udzielanie instruktażu i porad;
 • włączenie rodziców do procesu pomocy dziecku, aby sami mogli odkryć swoje możliwości i umiejętności, umocnienie ich w kompetencjach rodzicielskich;
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania pożądanych postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem;
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, niwelowanie poczucia osamotnienia, bycie z rodzicami i gotowość do wspólnego rozwiązywania trudnych problemów;
 • redukowanie lub eliminowanie błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców, edukacja m.in. w zakresie obserwowania i interpretowania zachowań dziecka i odpowiedniego postępowania z nim;
 • informowanie rodziców o wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu, pomocy rehabilitacyjnej, pomoc w docieraniu do różnych specjalistów i uzyskaniu świadczeń socjalnych;
 • zapobieganie sytuacji, w której rodzeństwo dziecka objętego pomocą zostaje odsunięte na dalszy plan, co może również opóźnić jego rozwój i powodować problemy wychowawcze.

Pomocą dla rodziców może też być ułatwianie im kontaktu z innymi rodzicami mającymi dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz z właściwymi organizacjami.

RADY DLA RODZICÓW:
 • Wspomaganie rozwoju dziecka należy rozpoczynać możliwie jak najszybciej!
 • Najważniejszą rolę w tym procesie powinni odgrywać rodzice!
 • Specjaliści podają tylko wskazówki do pracy z dzieckiem!
 • Nie należy sygnalizować dziecku zniecierpliwienia w oczekiwaniu na spektakularne sukcesy w rozwoju.
 • Należy stworzyć dziecku rozwijające otoczenie oraz umożliwić mu uczestniczenie w zabawach ruchowych w domu oraz na świeżym powietrzu, należy wykorzystywać naturalne sytuacje codzienne do podejmowania przez dziecko aktywności wspomagających jego rozwój.
 • Należy budować pozytywne więzi w rodzinie.
 • Nie ważne iloma metodami posłużysz się usprawniając swoje dziecko, najważniejsze jest to, czy akceptujesz swoje dziecko i masz z nim dobre relacje!
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:
 • MGR URSZULA CZERWIŃSKA - pedagog specjalny
 • MGR MAŁGORZATA JANISZEWSKA - logopeda
 • MGR MAŁGORZATA KAPUŚCIK - pedagog specjalny
 • MGR ANNA KONEFAŁ - pedagog specjalny
 • MGR JOLANTA CZARNECKA - KUKA - psycholog
 • MGR DARIA SZUBERT - ŁABĘDZKA - pedagog specjalny
 • MGR BEATA PORZUCEK - pedagog
 • MGR KATARZYNA ROEMER- pedagog specjalny

 

PRZYDATNE ADRESY:

NAMYSŁÓW:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów
tel./fax 774 101 267
strona internetowa: www.poradnia-namyslow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów
tel. 774 103 695 wew. 166
e-mail: pcprnamyslow@poczta.onet.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Pl. Wolności 12A
46-100 Namysłów
pokój nr 17, parter
tel. (077) 410 36 95 wew. 168,fax (077) 410 39 22
e-mail: zdrowie@namyslow.pl
Obsługa interesantów – parter pok. nr 17
Komisje orzekające – parter pok. nr 19
www.bip.namyslow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. (077) 410 75 09
e-mail: opsnamyslow@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.opsnamyslow.pl

OPOLE:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Niedziałkowskiego 9, 45-085 Opole
tel. 774 549 216; 774 549 217
Fax.: 774 539 413
strona internetowa: www.pppopole.pl

Poradnia dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju PRODESTE
ul. G. Morcinka 43, 45-531 Opole
tel. 774 538 160, 600 387 816
e-mail: prodeste@prodeste.pl
strona internetowa: www.prodeste.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole,
tel. 775 414 221 (rejestracja)
tel. 775 414 222 (rejestracja)
strona internetowa: www.wszn.opole.pl