Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:
 • potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.
wykazuje :
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
posiada:
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • podstawową wiedzę o świecie.
umie:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
 • rozumie, zna, przestrzega:
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
nie obawia się:
 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.