Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Sposoby diagnozowania

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

 

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej,
 • rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica oraz podczas zebrań zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać charakterystykę dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej,
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.